Fastighets AB Balders årsredovisning för 2011 finns nu på  www.balder.se

Finansiella rapporter  – 

Balders årsredovisning för 2011 finns nu att läsa på hemsidan. Tryckning av densamma kommer att påbörjas inom kort för att vara klar för utskick under vecka 16.

En tryckt årsredovisning kan beställas via e-post arsredovisning@balder.se, per telefon
031-10 95 70 eller fax 031-10 95 99.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Bilaga: Årsredovisning 2011

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 15.30 den 12 april 2012.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 december 2011 ett värde om 17,6 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.