Fastighets AB Balders årsredovisning för 2012 finns nu på www.balder.se

Finansiella rapporter  – 

Balders årsredovisning för 2012 finns nu att läsa på hemsidan. Tryckning av densamma kommer att påbörjas inom kort för att vara klar för utskick under vecka 16.

En tryckt årsredovisning kan beställas via e-post arsredovisning@balder.se, per telefon 031-10 95 70 eller fax 031-10 95 99.

    
För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

    
Bilaga
: Årsredovisning 2012
     

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 11.00 den 12 april 2013.

    
Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 december 2012 ett värde om 22,3 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
www.balder.se