Fastighets AB Balder Delårsrapport januari-juni 2020

Finansiella rapporter  – 
  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 993 Mkr (1 911), vilket motsvarar en ökning per aktie med 4% till 11,07 kr (10,61)
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 354,98 kr per aktie (297,32)
  • Hyresintäkterna uppgick till 4 049 Mkr (3 663)
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 874 Mkr (2 621) motsvarande 10,41 kr per aktie (14,56)

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 2 347 Mkr (2 159). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 4% och uppgick till 1 993 Mkr (1 911), vilket motsvarar 11,07 kr per aktie (10,61). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 287 Mkr (401).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 195 Mkr (2 966). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 874 Mkr (2 621), motsvarande 10,41 kr per aktie (14,56). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 587 Mkr (1 603), värdeförändringar avseende exploateringsfastigheter med 59 Mkr (-), värdeförändringar avseende räntederivat med -221 Mkr (-287) samt resultat från andelar i intressebolag om 257 Mkr (462).

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Tillförordnad CFO Jesper Mårtensson, telefon 0709-66 65 55

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2020 kl. 08.00 CET.

 
Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 juni 2020 ett värde om 149,3 Mdkr (129,2). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se