Delårsrapport januari-juni 2019

Finansiella rapporter  – 
  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 911 Mkr (1 485), vilket motsvarar en ökning per aktie med 29% till 10,61 kr (8,25)
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 300,42 kr per aktie (246,51)
  • Hyresintäkterna uppgick till 3 663 Mkr (3 217)
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2 621 Mkr (3 869) motsvarande 14,56 kr per aktie (21,49)

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 2 159 Mkr (1 763). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 29% och uppgick till 1 911 Mkr (1 485), vilket motsvarar 10,61 kr per aktie (8,25). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 401 Mkr (311).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 2 966 Mkr (4 355). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 2 621 Mkr (3 869), motsvarande 14,56 kr per aktie (21,49). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 1 603 Mkr (3 003), värdeförändringar avseende räntederivat med -287 Mkr (-57) samt resultat från andelar i intressebolag om 462 Mkr (406).

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
EkonomidirektörMagnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2019 kl. 08.00 CET.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 juni 2019 ett värde om 129,2 Mdkr (109,7). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg

Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se