Delårsrapport januari – juni 2010

Finansiella rapporter  – 
  • Förvaltningsresultat före skatt ökade till 195 Mkr (117),
    motsvarande 1,96 kr per aktie (1,86)
  • Hyresintäkterna uppgick till 637 Mkr (329) 
  • Resultat efter skatt uppgick till 473 Mkr (94),
    motsvarande 4,75 kr per aktie (1,49)
     
  • Eget kapital uppgick till 38,03 kr per aktie (30,93)

Periodens förvaltningsresultat ökade med 78 Mkr och uppgick till 195 Mkr (117), vilket motsvarar 1,96 kr per aktie (1,86). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 9 Mkr (37). Ökningen beror främst på fastighetsbeståndets förändring. 

Periodens resultat efter skatt uppgick till 473 Mkr (94) motsvarande 4,75 kr per aktie (1,49). Resultatet har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 402 Mkr (6), värdeförändringar avseende finansiella placeringar med 65 Mkr (-), orealiserade värdeförändringar avseende räntederivat med -39 Mkr (-28) samt resultat från andelar i intressebolag om 6 Mkr (50).
 

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Bilaga: Delårsrapport januari – juni 2010

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 14.00 den 18 augusti 2010.