Fastighets AB Balder Delårsrapport  januari – juni 2015

Finansiella rapporter  – 
  • Förvaltningsresultatet före skatt ökade till 763 Mkr (537), vilket motsvarar en ökning per stamaktie med 51 procent till 4,08 kr (2,71)
  • Hyresintäkterna uppgick till 1 370 Mkr (1 193)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 1 595 Mkr (1 370), motsvarande 9,21 kr per stamaktie (7,88)
  • Eget kapital uppgick till 89,33 kr per stamaktie (59,17) och substansvärdet uppgick till 106,16 kr per stamaktie (70,82)

Periodens förvaltningsresultat ökade med 42 procent och uppgick till 763 Mkr (537), vilket motsvarar en ökning per stamaktie med 51 procent till 4,08 kr (2,71). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 181 Mkr (86).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 595 Mkr (1 370) motsvarande 9,21 kr per stamaktie (7,88). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 793 Mkr (1 301), värdeförändringar avseende räntederivat med 142 Mkr (-303) samt resultat från andelar i intressebolag om
326 Mkr (190).

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Bilaga: Delårsrapport januari – juni 2015

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 14.00 den 21 augusti 2015.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring skall möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 juni 2015 ett värde om 38,1 Mdkr (33,7). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.