Fastighets AB Balder Delårsrapport januari – juni 2017

Finansiella rapporter  – 
  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 1 296 Mkr (1 015), vilket motsvarar en ökning per stamaktie med 25% till 6,65 kr (5,31)
  • Hyresintäkterna uppgick till 2 882 Mkr (2 565)
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 3 700 Mkr (1 733) motsvarande 20,00 kr per stamaktie (9,47)
  • Substansvärdet uppgick till 215,59 kr per stamaktie (169,39) och eget kapital (inklusive noterade intressebolag till marknadsvärde))uppgick till 174,21 kr per stamaktie (132,45)

Periodens förvaltningsresultat uppgick till 1 508 Mkr (1 199). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 28% och uppgick till 1 296 Mkr (1 015), vilket motsvarar en ökning per stamaktie med 25% till 6,65 kr (5,31).
I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 265 Mkr (179). 

Periodens resultat efter skatt uppgick till 3 966 Mkr (1 959). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 3 700 Mkr (1 733), motsvarande 20,00 kr per stamaktie (9,47). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende fastigheter med 2 709 Mkr (1 651), värdeförändringar avseende räntederivat med 132 Mkr (–429) samt resultat från andelar i intressebolag om 561 Mkr (196).

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Bilaga: Delårsrapport januari – juni 2017

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2017 kl. 14.00 CET.  
Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 juni 2017 ett värde om 89,0 Mdkr (77,5). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.