Delårsrapport januari – mars 2008

Finansiella rapporter  – 

• Resultat efter skatt uppgick till 42,1 Mkr (59,2)

• Resultat efter skatt per aktie uppgick till 2,59 kr per aktie (3,65)

• Hyresintäkterna uppgick till 152,3 Mkr (171,0)

• Förvaltningsresultat före skatt uppgick till 34,3 Mkr (40,0)

Periodens förvaltningsresultat, d v s resultat exklusive värdeförändringar och skatt, uppgick till 34,3 Mkr (40,0), vilket motsvarar 2,12 kr per aktie (2,47).
Jämfört med samma period föregående år har fastighetsbeståndet minskat med ca 220 000 kvm i samband med renodlingen av beståndet under 2007. Resultatet har också påverkats av högre räntenivå än första kvartalet 2007.

Periodens resultat efter skatt uppgick till 42,1 Mkr (59,2) motsvarande 2,59 kr per aktie (3,65). I resultatet ingår inga realiserade värdeförändringar från fastighetsförsäljningar (0,0) och orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter med 7,9 Mkr (49,5) samt resultat från andelar intressebolag om 26,4 Mkr (0,1).


För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-074 790 eller
Ekonomidirektör Ulf Johansson, telefon 0739-421 222


Bilaga: Delårsrapport januari – mars 2008


Denna information är sådan som Fastighets AB Balder (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen har offentliggjorts kl 12.00 den 22 maj 2008.