Bokslutskommuniké januari-december 2019

Finansiella rapporter  – 
  • Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 4 023 Mkr (3 304), vilket motsvarar en ökning per aktie med 22% till 22,35 kr (18,35)
  • Långsiktigt substansvärde uppgick till 345,76 kr per aktie (280,17)
  • Hyresintäkterna uppgick till 7 609 Mkr (6 714)
  • Resultatet efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 8 958 Mkr (9 308) motsvarande 49,77 kr per aktie (51,71)

Årets förvaltningsresultat uppgick till 4 604 Mkr (3 877). Förvaltningsresultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare ökade med 22% och uppgick till 4 023 Mkr (3 304), vilket motsvarar 22,35 kr per aktie (18,35). I förvaltningsresultatet ingår intressebolag med 787 Mkr (658).

Årets resultat efter skatt uppgick till 11 526 Mkr (10 169). Resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 8 958 Mkr (9 308), motsvarande 49,77 kr per aktie (51,71). Resultatet före skatt har påverkats av värdeförändringar avseende förvaltningsfastigheter med 9 577 Mkr (8 007), värdeförändringar avseende exploateringsfastigheter med 95 Mkr (-), värdeförändringar avseende räntederivat med -180 Mkr (-34) samt resultat från andelar i intressebolag om 876 Mkr (881).

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Ekonomidirektör Magnus Björndahl, telefon 0735-58 29 29

Denna information är sådan som Fastighets AB Balder är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2020 kl. 08.00 CET.

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 31 december 2019 ett värde om 143,7 Mdkr (118,1). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se