Delårsrapport januari – juni 2008

Finansiella rapporter  – 

Periodens förvaltningsresultat, d v s resultat exklusive värdeförändringar och skatt, uppgick till 75,1 Mkr (90,6), vilket motsvarar 4,64 kr per aktie (5,58).
Jämfört med samma period föregående år har fastighetsbeståndet minskat med ca 220 000 kvm i samband med renodlingen av beståndet under 2007. Resultatet har också påverkats av högre räntenivå än under samma period 2007.

Periodens resultat efter skatt uppgick till 76,1 Mkr (270,0) motsvarande 4,69 kr per aktie (16,65). I resultatet ingår realiserade värdeförändringar från fastighetsförsäljningar 13,5 Mkr (70,0) och orealiserade värdeförändringar avseende fastigheter med -51,9 Mkr (169,3) samt resultat från andelar intressebolag om 61,3 Mkr (0,7).

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Erik Selin, telefon 0706-074 790 eller
Ekonomidirektör Ulf Johansson, telefon 0739-421 222


Bilaga: Delårsrapport januari – juni 2008